Monday, March 13, 2017

Arduino Starter kit (K12 STEM)Mga pangunahing talata
        Magandang pagkakataon sa lahat ng mga nagbabasa sa blog na ito dahil sa  ngayun ay minabuti ng inyong lingkod na magsulat patungkol sa wastong pagamit ng RFID training kit. Ang kit na maaring nyong gamitin para mapag aralan ang pag buo ng sirkito ng ibat ibat pyesa,modules sa electronics ng Arduino Microcontroler kit. Mahalaga ang kit na ito para sa mga nagnanais na matuto ng Electronic Circuits, Microcontroller Programming at Digital Design, na maari ring pakinabangan sa iba pang application para sa mga project  sa highschool .Ang panimulang kaalaman sa Arduino kit ay may natatanging gamit din tulad halimbawa sa Digital design, robotics at iba pang mga  inmportanteng interface at simulation sa computer. Para maging madali ang mga gagawing hakbang para matutunan ito, kinakailangan malaman at maintindihan ang mga nakalistang kagamitan para mainam na maisagawa ang mga nasabing experimento.
     Ang layunin ng blog na ito ay upang makapag ambag ng kaalaman sa abot makakayang teknical na mensahing maipapaunawa sa mga taga subaybay. Isa na sa mga ito ang grupo ng ating mga kaguruan at mag aaral sa antas ng K11 at K12, ito ay tumutukoy sa STEM na kanilang pag aaralan ay makatuong at magamit ang Arduino para lubos na maintindihan ng ating mga kasamang kabataan ang tulay sa pagawa ng makabagong teknolohiya .

Sya nawa :)

Mga kinakailangan
Fritzing Circuit Simulator ang software na kakailanganin sa pag desinyo at pag lalarawan ng mga circuito halimbawa na ang mga koneksyun at pag kakabit kabit ng mga pyesa sa arduino.Sa link na ito maaring ma download ang software  
http://fritzing.org/download/

Arduino IDE ay ang software na gagamtin natin para maisulat at pagnahin ang program.May dalawang pag pipilian para magamit ang software : pwede itong i-install sainyong computer o kaya sa online pwede ng mag compile ng inyong soure code(program)
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Arduino RFID Training kit, ang kabuohang ng mga  pyesang gagamitin sa pag buo ng isang experimento sa

Mga pamamaraan:
 Saro) Kumpletuhin dapat muna ang mga pyesang mga kinakailangan sa project experiment.Mas mainam din na pag aralang mabuti ang mga kuniksyon polarity (+ - GND) ng bawat pin o terminal ng pyesa. Ito ay nasa drawing ng Fritzing  simulator o kaya sa schematic diagram na planong bubuin.

Duwa) Sa pag program,  maari na lamang munang gamitin ang  mga  source code na gamit halimbawa sa mga gagawing experimento.Ito ay kasama na sa Arduino Software kapag na install na.

Tulo) At kapag gumana na ang program maari na itong tipakin o baguhin ayun sa  gusto kalalabasan ng ating experimento o dili kaya ang desinyo ng ating proyekto.

Mga gagawing project sketch:
I) Ang pag papailaw ng LED  at pag papatunog sa  Buzzer

Saro) Tamang koneksyun ayun sa schematic diagram

Duwa)Pag gamit ng source sa halimbawa ng Arduino Softwares Tulo)Pag titipak o pag debug para sa ibang output ng program

Apat)  Sa pagtatapos ng proyetktong ito,kinakailangan matutunan ang mga sumusunod.

-Tamang polarity o  signal ng supply na galing sa Arduino ang GRND (-) at VCC ang (+) na syang pag kakabitan ng dalwang kawad ng LED.Kailangan ito para di masira ang Arduino at ang LED dahil kapag magkaiba o baliktad ito ay magsasanhi ng pag init na ikakasira ng alinmang pyesa magkakabit.
-Ang pag pili ng sample code na kasama na sa software ng  arduino
-Ang tamang pag tuklas sa kaayusan(data structure) at pag sunod sunod(algorithm) ng  program.Ang kakayahang baguhin source code para mapag aralan ang mga ibat ibang maaring  kalalabasan ng program ito ay literal na makikita sa ibat ibang pagpatay at sindi ng ilaw.


II) Ang pag patunog ng  buzzer,
Saro) Sa susunod na proyektong ito , ay kailangan lang mapag aralan ang pag kabit ng buzzer sa terminal ng arduino at ito ay walang pinagkaiba sa pinagkaibitan ng LED.

Duwa) Katulad ng dating source code sa experimento sa pag pa blink ng LED

Tulo) Katulad ng pag babago ng source code sa pag papailaw ng  LED

Apat) Parehong anaylisis .

III) Pag papaikot sa Motor , sa stepper motor at servo motor

Servo motor(may  feedback)

 DC motor(walang feedback)
IV)Sensor sa pagsukat ng halumigmig at temperatura ng isang bagay.
Ang DHT11 ay ang pyesang kasama sa kit na magagamit para masukat
kung gaano mamasa masa at kainit ang isang spasyo o bagay

Saro)Tiyakin ang pag kakabit ng sensor sa kawad tungo sa header pin ng arduino


Duwa)Mapansin nyo ang mga pins na nag bibigay ng tanda kung saan ang kawad ng sensor ay ikakabit sa pin ng arduinoTulo)Simpleng pag babago lang sa katumbas na bilang ng antala sa pag basa
ng tanging halumigmig at temperaturaApat)  Sa pagtatapos ng proyetktong ito,kinakailangan matutunan ang mga sumusunod:

-Tamang pag kakabitan ang kawad ng DHT sensor.Kailangan ito para matiyak na maayos na dadaloy ang signal para mabasa ng Arduino ang data sa DHT module.
-Ang pag pili ng sample code para sa sensor na kasama na sa software ng  arduino
-Ang tamang pag tuklas sa configuration ng pin o terminal.Ang kakayahang baguhin source code para mapag aralan kung paano katiyak  o kahalaga ang mga bilang na mababasang maglalarawa sa lakas o hina ng temperatura at halumigmig.


V) Ang pagamit ng Liquid Crystal Display o LCD sa pag display ng output na literal na makikita sa screen nito. May laki at dami ng mga letrang alphabets ang kaya nitong ipakita na sapat sa screen nito. Ang modelo ng LCD ay 16x2  ito ay may dalawangpo na letra (20 characters) sa bawat hilera(row) na idi-display.
Saro) Ang schematic ng LCD 16x2 at ng Arduino.

Duwa)Tulo)

VI) Ang pagamit ng Dot Matrix, ito ay isa na namang pyesa para sa pag papalabas ng characters o anong  hugis ayon sa program na ko-control dito gamit ang arduino. Kaya ito tinawag na dot matrix , ay sa dahilang mga tuldok na ilaw nakalagay dito, na bumuo sa kwadrong laki display. Malaman ang matrix  nito na sukat sa bawat haligi na may hilera tuldok ng ilaw (column x rows).  Halimbawa sa bawat 10 o sampong haligi ay may sampong tuldok na nakalagay, ibig sabihin ang kabuohang ilaw ay 10x10 o sandaang tuldok na iilaw at gagawa ng hugis at image na literal na makikita sa kwadro.

Saro)

Duwa)


Tulo)


VII) Ang pagpaikot sa stepper motor, ito ang motor na umiikot alinsunod sa pulso ng signal o voltahe. Ang pa bugso bugso lakas ng kuryente at boltahe na nag bibigay pwersa para ito umikot clockwise o kabalitan na ikot.


Saro)Mapapansin ang nakakaibang dami ng wires na nakakabit sa stepper motor, at ito ay naiiba sa pangkaraniwang koneksyun ng ordinaryong motor lamang.Pansin ang mga kinakabitan ng kawad galing sa arduino  at stepper motor.

Duwa)
Tulo)

X) Experimento patungkol sa pag babato at pagtangap ng data gamit ang RF ID modules.Ang RF ID o Radio Frequency Identification Data  modules ay magagamit natin para tuklasin ang pagbabato o pagtangap ng data na walang kawad o direktang nakakabit sa pagitan ng nag hahagis ng  data signal patungo sa tagapagtangap nito. Ito ay dahil sa Radyo signal na bagaman di natin makikita subalit ang kabuoang lakas nito ay kaya nating maramdamang pisikal.

Saro)Duwa)

Tulo)

...Ipagpapatuloy....

Monday, January 23, 2017

Arduino + Speech Recognition (Annyang / Jasper/pocketsphinx)Introduction

Requirements:
Procedures:

sudo apt-get install git
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install swig
sudo apt-get install make
sudo apt-get install pkg-config
git clone https://github.com/cmusphinx/sphinxbase.git
cd sphinxbase
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..
git clone git://github.com/cmusphinx/pocketsphinx.git
cd pocketsphinx
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

sudo apt-get install ffmpeg

Using PocketSphinx
Now just upload a wav file to your working directory. Note: Wave file needs to be mono channel, normalized, and 16000 sample rate.

Use this to convert quickly online: http://audio.online-convert.com/convert-to-wav


ffmpeg -i input.mp3 -acodec pcm_s16le -ac 1 -ar 16000 output.wav

To convert all mp3 files in a directory in Linux:
for f in *.mp3; do ffmpeg -i "$f" -acodec pcm_s16le -ac 1 -ar 16000 "${f%.mp3}.wav"; \


Without Timing

pocketsphinx_continuous -infile sample.wav > decode-result.txt
With Timing

pocketsphinx_continuous -time yes -infile sample.wav > decode-result.txt

Methodology
Remarks
Conclusions: